لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی137

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

از اوشونَ= موذی/ آب زیرکاه

_ گیجگال= جنجال گر
_ از اوشونَ= آب زیرکاه است.
_ بددیل= بدخواه دیگران
_ بد دَهَن= فحاش
_ مَشَنگ= هالو/ ساده لوح
_ اَویسی= هَوو(دوزن که همسر یک مرد باشند.)
_ بدگویی= هجو
_ حَمله= هجوم
_ هَپَره= هذیان
_ هَپره گوتَن= هذیان گفتن
_ شولوغ پولوغ= هرج و مرج
_ وِل چَکَن= هرزه دهان
_ لَچرگو= هرزه گو
_ تَشکْ= هسته
_ چُوْ تُدَن= شایع کردن
_ یک کولی= یک دنده
_ فوکُو خُوردن= یکّه خوردن/در شگفت شدن

 

یک پاسخ ارائه کنید