لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی144

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کولَشکَن = مُرغَ مادر

_ پاپیچ= دامنگیر
_ پاتال= سالخورده و ازکار افتاده
_ پاتوک= تُکَ پا
_ پاتوک- پاتوک= پاورچین- پاورچین
_ پَچْ= کوتاه قد
_ پَچَله= ردپا در گِل
_ پَسَن= پاییدن
_ پَمَله= ردپا
_ پَرونِن= پراندن
_ پَر زِن= پرکشیدن/پرزدن
_ پَرسَن= پریدن/ پرواز کردن
_ پَر کَنِنْ= لرزاندن
_ پَرکَسَن= لرزیدن
_ پَرکَش= لرزش
_ پَسه-پَسه= عقب- عقب
_ پَس هَدَن= پس دادن
_ پَس پیرار سال= سه سال قبل (سال قبل از پیرارسال)
_ پَسَرزا= زنی که فرزندانش، اغلب پسرند.
_ دختر زا= زنی که فرزندانش، اغلب دخترند.
_ پَسَرزه= نوه پسری
دختر زه= نوه دختری
_ پَلَه خور= تحت تکفل
_ پیتار= مورچه
_ پوشتی= بالشی که برای تکیه دادن استفاده می شود.
_ پولَکْ= دُکمه
_ پیسخَل= اندک
_ پیسخَلِیْ= اندکی
_ کولَشکَن= مُرغ مادر
_ پیشاشو= پیشواز

 

یک پاسخ ارائه کنید