لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی149

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

شی= شبنم

_ رادَکَتَن= راه افتادن
_ راسر_ سرراه
_ شی= شبنم
_ رَسِن= رسیدن
_ رَسَنئن= رسانیدن
_ رَمَنِن= رماندن/ فراری دادن
_ روت= لَجَن
_ سوْ سَن= سابیدن
_ سَمون سَر= خط مرزی
_ سایه دیمه-ی= سایه سار
_ اَفتوْ دیمه_ی= در مکان آفتابی
_ سَرَ دَنْ= فرستادن
_ سربه سر= اَنگولَک
_ سَرسوبوک= فروتن/ متواضع
_ سَرسلامتی= تسلیت
_ سَرسنگین= متکبر
_ سَرشوری گِل= گَل سرشوی
_ سَرنویسی= سَرشماری
_ سَسْ= بی نمک
_ سُفته گودَن= دشت کردن
_ سَکجون= سخت جان
_ سَلامال= همسن و سال
_ سَه لَنگه= سه پایه آشپزی
_ سو= روشنایی
_ سوجَنِن= سوزاندن

 

یک پاسخ ارائه کنید