لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی151

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

گَب زِن= حرف زدن

_ فوذَن= ریختن
_ گَردَ بیجٌ= ماهی کباب شده در تنور/ آتش
_ دور تودَن= دورانداختن
_ خَشَردَن= چلاندن
_ گَبْ زِن= حرف زدن
_ فیلی= تُف/ آب دهان
_ کِ خُده= کِدخدا
کَ- پیش= آبدُزدک
_ کَسَ چیشم= چشم زاغ/رنگی
_ کَلَ گَبْ= حرف های خودمانی
_ کاوُل= گاوآهَن
_ کَتَره= کفگیر مسطح چوبی
_ کَرْچ= برشته/ تُرد
_ کَشکَرَت= زاغچه
_ کَشه= آغوش
_ کَفتَل= عجوزه
_ کَتَنْ= اُفتادن
_ کَلْ= نَر
_ کَل= کَچَل
_ کَلا= آبادی
_ کَلْم= کِرم
_ کَلم-اَجین= کِرم خورده/کِرم زده
_ کُنده= هیزُم بزرگ و درشت
_ کوتَنِئن= کوبیدن

 

یک پاسخ ارائه کنید