لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی155

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دَپَرکَسَن= پریدن از خواب

_ اِستَکوم= استکان
_ اَدَشْ= برادر
_ اِشْتُوسَن= شنیدن
_ بِیَه موتَه= آموزش دیده
_ بوتَم= گفتم
_ بوتَه بوم= گفته بودم
_ بی شیله= بی ریا
_ بوشوبی= رفته بودی
_ بَمَمْ= آمدم
_ بُزقوطی= بچه ننه/آدم از خود راضی
_ بولوط= دیس غذا
_ بَخوس= بخواب
_ بَنیش= بشین
_ بَلْمه= آدم تن پرور و تنبل
_ دَپَرْکَسَن= پریدن از خواب
_ بوک= لب غُنچه شده
_ بی کُن وی-یای= حشره ای که هنگام احساس خطر، بوی بد از خود می پراکند.
_ بی=بو
_ بَرْدَم= آوردم
_ بَیْسْ= وایستا/بمان
_ بوتَم= گفتم
_ بدتَ بوم= گفته بودم
_ بَنی= بزار

 

یک پاسخ ارائه کنید