لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی156

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

تَلْ=نوعی گیاه پیچک

_ بوشور= شستشو کن
_ اَموتَن= آموزش دیدن
_ تَلْ= نوعی گیاه پیچک
_ پیرَن= پیراهن
_ پَبْرانه= پابرهنه
_ پوشخَله= تُفاله
_ چایی پوشخَله= تُفاله چای
_ بیجامه= شلواری راحتی برای استفاده آقایان در خانه
_ تُمون= شلوار راحتی خانگی برای آقایان
_ تَصدیق= گواهینامه
_ تَشکْ = هسته
_ تَمَنه کُن= تمام کن
_ سیسه= لَثه دندان
_ خَکَ تی سَر= خاک برسَرت
_ دَپَرکَسَن= پریدن از خواب
_ دُمَه= دسته
_ دَمَر خوتَن= دمَر خوابیدن
_ دَندون فیشون= جشن دندان نوزادان
_ دودولی= مجرای ادرار بچه در درون گهواره
_ شَندَره= پاره
_ عَذَب لاکو= دختر مجرد
_ فیلی= آب دهان
_ قاتوک= خورشت
_ گْوْ= گاو

 

یک پاسخ ارائه کنید