لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی157

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

گُوْ مَگَس= مگس بزرگ

_ گَچ= نوعی معلول جسمی، از ناحیه مفاصل پا
_ لَچَکْ= روسری
_ گُوْ مَگَس= مگس بزرگ
_ مونه= شبیه است
_ میداد= مداد
_ می-یَن= میان
_ می_یَجْ= کشمش
_ نوتَم= نگفتم
_ نوته بوم= نگفته بودم
_ نَوَه- نَوَه= بی میل
_ نَخَنین؟ = نمی خواهید؟
_ نودونَم= نمی دانم
_ تَخَنَم= نمی خواهم
_ نیم تَنه= کُت
_ نکّی= نیفتی
_ نَک= چانه
_ نَل= پاشنه کفش
_ هَدیْ= بده
_ هَندیْ= نده
_ اُره= اونجا
_ اِره= اینجا
_ ایسه= هست
_ ایسَیْ؟ = می مانی؟
_ اَبِنَه= می آورد

 

 

یک پاسخ ارائه کنید