لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی57

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کول- کافیس=سِسک

در فرهنگ اسطوره‌ای گیلک‌ها ، کولکاپیس یا کولکافیس (نام این پرنده در زبان گیلکی) زاده‌ی بلبل دانسته شده و تلقی می‌شود بلبل ماده هفت عدد تخم می گذارد که از میان تخم‌ها شش عدد بلبل و تنها یکی کولکاپیس به دنیا می آید. این پرنده از خانواده چرخ‌ریسکان(Paridae)است.

_ سَر- واگودَن=  سَرواکردن/ گشوده شدن سَر دُمَل و مانند آن
_ مَسْ مَلی گودَن=  کاری را بی دقت و سرسری انجام دادن
_ سیریشک=  سریش
_ سَزَدَن=  سزا دادن
_ شُلْ=  سُست
_ شُل گودَن=  سُست کردن
_ کولْ-کافیس=  سِسک(پرنده کوچکی است. می گویند؛ بلبل هفت بچه از تُخم بیرون می آورد، که شش تای آن ها، بلبل ویکی دیگرش، سِسک است.)
_ بیدَره=  سطل
_ سوفَل=  سُفال
_ سوفَلی=  سُفالین
_ سیفیدُو=  سفیداب(می گفتند؛ سُرخه-سفیدُو بوده= آرایش کرده است)
_ سیفید=  سفید رو

 

یک پاسخ ارائه کنید