لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی58

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

سونجَد = سَنجد

_ میس- سفیده کُن=  سفیدگر
_ میس- سفیدَ کُنی=  سفیدگری
_ موغونه-سفیددینه=  سفیده تخم مُرغ
_ نَک تال=  سَق
_ تَلَف بُنْ=  سَقَط شدن(مُردن حانوران/برای انسان هم به کار می رود. آن گاه که بخواهند اورا خوارو خفیف کنند)
_ بُم=  سقف
_ نَکتَل=  سقف دهان
_ کَله سَری شون=  برخورد بامانع و با سر به زمین افتادن/ سکندری خوردن
_ سیل=  سِل
_ یوَش یَواشیْ شون=  سلانه سلانه رفتن
_ سَلمُنی=  سلمانی/ آرایشگر
_ کنه=  سَمِج
_ سین=  سَن
_ سونْجَق=  سنجاق
_ تی تی پول=  سنجاقک
_ سونجَد=  سنجِد

یک پاسخ ارائه کنید