لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی64

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

بیلی= اُردک

_ بوشور- وَراز=  شستشوی روزانه
_ بَرفَ گوده=  گلوله برف
_ بیلی =  اُردک
_ بَخَلَیْ=  انگار- خیال می کنی
_ بَدَزَنْ=  بادبَزن
_ بَد- دَکَتَنْ=  وزیدن باد
_ بازی کونَیْ=  بازیچه
_ بَد دیل=  بد دل- بدخواه
_ بوروشته=  بِرشته
_ بَزَکْ=  آرایش
_ بَزینْ=  بعد از این
_ بَنَه=  بوته
_ بو گودَن=  بوییدن
_ بی دَکَتَنْ=  بو گرفتن
_ بُونَه=  بهانه
_ بَ دیل گیتَنْ=  به دل گرفتن
_ بَ رُخْ کَشِن=  به رخ کشیدن
_ بَ دَدْ رَسِنْ=  به داد رسیدن
_ بَ کَر خوردَن=  به کارآمدن
_ بَ هَم رَسِنْ=  به هم رسیدن
_ بیخ بُر=  از ته بریده شدن
_ بَبیشته=  بِریان شده
_ بَپیسهَ=  پوسیده

یک پاسخ ارائه کنید