لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی65

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

اَنَر اَغوذ= فسنجان

_ تی تی گودَن=  شکوفه کردن
_ جُراَردَن=  استفراغ کردن
_ اَمد=  شگون
_ اَمد داشتن=  شگون داشتن
_ شُل دَوَسَن=  شُل بستن
_ شَل شَلی شون=  لنگیدن
_ سرسری گیتَن=  شُل گرفتن
_ نومره=  شماره
_ بوشمَرده=  شَمُرده
_ کیش=  شمشاد
_ گُل چَمَدانی=  گُل شمعدانی
_ شَکَه شَندَره=  ژنده/پاره پوره
_ ایشتوْ سَنی=  شنیدنی
_ لوْده=  شوخ
_ گول گولَ دَن=  شورانیدن
_ شورشُن=  شوررفتن(کوتاه شدن پارجه براثر شستن)
_ شولوقی=  شورَش
_ شولوق گوذَن=  شورش کردن
_ مَک=  شوره سر
_ مردَ بُنْ=  شوهر کردن
_ شومَر=  مادر شوهر
_ ایسم و رَسم=  شُهرت
_ سَرَجیری=  شیب
_ اَنَراَغوذ=  فسنجان

یک پاسخ ارائه کنید