لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی69

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

عروس-ی= عروسک

_ طَلَق دَن=  طلاق دادن
_ طَلَق گیتَن=  طلاق گرفتن
_ طیلیسم=  طلسم
_ پورطَمَ=  طمع کار
_ لَفَند=  طناب
_ سَرسَرکی خوندَن=  طوطی وار خواندن
_ کولَک=  طوفان
_ رَ- شُنْ=  طی کردن
_ نَزوک=  ظریف
_ عَجیز=  عاجز
_ عَجیز بُن=  عاجز شدن
_عَجیز کردن=  عاجز کردن
_ قرضی=  عاریه
_ قرض دَن=  عاریه دادن
_ بَتنگ اَمَنْ=  عاصی شدن
_ مَمولی=  عامیانه
_ عَجیزناله گودَن=  عجزو لابه کردن
_ توندَ تَکیدی=  عجله
_ مَرجو=  عدس
_ بُونه=  عذر
_ مَذرتْ خواسَن=  عذر خواهی کردن
_ بُونه دَشتَن=  عذر داشتن
_ دَدوفریاد=  عربده
_ عَرَق فوذَن=  عرق ریختن
_ عَرَق سوج=  عرق سوز
_ عَرَق گیتَن=  عرق چیزی را گرفتن ( مانند عرق نعناع)
_ عَروس-ی=  عروسک

یک پاسخ ارائه کنید