لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی81

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

وَخف نُمه = وقف نامه

وقف نامه
سند یا قباله ٔ وقف که در آن نام ملک یا املاک موقوفه و اسم واقف و محل و خصوصیات رقبات و چگونگی مصارف آنها و نام متولی و تعیین ترتیب متولیان بعد از متولی اول بیان شده باشد.

_ کَسه=  کاسه
_ پیله تَس=  کاسه بزرگ مسین
_ لَب بَپَرسه=  کاسه لب پریده
_ کَغذ نیویشتَن=  نامه نوشتن
_ بَس/ وَس=  کافی
_ بَس بُِن=  کافی بودن
_ کََکول=  کاکُل
_ کوتکوتو=  کاکوتی
_ کَل=  کال (نارَس)
_ وَخف نُمه=  وقف نامه
_ جینس=  کالا
_ دوروسّه=  کامل
_ مَدَن=  کان/معدن
_ گوله نَن=  به تنگ آوردن/ برای جیزی، سماجت کردن
_ کُلَش=  کاه
_ کََگیل=  کاه گِل
_ کَگیل گودَن=  کاه گِل مالی
_ کَبب=  کباب
_ کَبَبَ بُن=  کباب شدن

 

یک پاسخ ارائه کنید