لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی95

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

چارپادشا= محله چهار پادشاهان لاهیحان/ محله میدان

_ دَرشون=  گریز
_ فَرَرَی=  گریزان
_ چار پادشا=  محله چهار پادشاهان لاهیحان/ محله میدان
_ وَنگ اَردَن=  گریه انداختن
_ زردَک=  نوعی هویج
_ شُوْگَرد=  گَزمه/ پاسبان
_ گَرزَنه=  گَزنه
_ شَتَل=  گَس
_ اَبچ=  گَس
_ بی چیشم رو=  گُستاخ
_ مَتَن=  گشت زدن
_ خیل=  گشنیز
_ گَب=  گفتگو
_ گَب زِن=  گفتگو کردن
_ گَل=  گٌل
_ گولَب گیتَن=  گلاب گیری
_ خُجْ=  گلابی بومی و محلی گیلان
_ تیل بَیْته=  گِل آلود
_ دَس به یَقه=  گلاویز
_ دَس به یَقه بُن=  گلاویز شدن
_ گول اَهَر=  گُل آهار
_ شْو خوس=  گُل ابریشم
_ گُل اَنَر=  گُل انار

 

 

یک پاسخ ارائه کنید