لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی16

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

گولی بند= گردن بند

_ اَو- دَ-کَتَن=  أب افتادن
_ فیلی=  آب دهان
_ دَم به تو=  آب زیرکاه
_ شوکوم دار=  آبستن
_ چوکوت=  آبله رو
_ آتش زئن=  آتش زدن
_ آتش گیتَن=  آتش گرفتن
_ گورش=  آروغ
_ اَش-خَل=  آشغال
_ کَه-شه=  آغوش
_ اوره=  آن جا
_ ای-  وَرَم
_ دربه دری=  آواره گی
_ دَ-پار گودَن=  ریزش کردن(دیوار)
_ اَو- زین=  آویزان
_ چولنگر=  آهنگر
_ ابورشوم=  ابریشم
_ کلاج- مَلاجی=  ابلق
_ شیت=  ابله
_ بیلی=  اُردک
_ ایسم- دَرا گودئن=  اسم درکردن/ مشهور شدن
_ شوکوم رَوی=  اسهال
_ سَف=  اشتباه
_ اُطو=  اوطی
_ مَحَل گودَن=  اعتنا کردن
_ دستبند=  النگو
_ گولی بند=  گردنبند

 

یک پاسخ ارائه کنید