لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی24

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

گولیله بازی= تیله بازی

_ تَن- در-دَئن=  تن در دادن
_ توندا- بوئن=  خشمگین شدن
_ تون- دا-گودَن=  تُند کردن
_ توندی- گودئن=  تندی کردن
_ حَسود=  تنگ چشم
_ نَدار=  تنگ دست
_ پیل-دَنه=  تنومند
_ توبه- دَئن=  توبه دادن
_ توبَه- شیکی-نئن=  توبه شکستن
_ پیته=  توپی/پارچه به هم پیجیده باچوبی که با آن، راه آب یا سوراخی را می بندند.
_ تَشَر زئن=  توپیدن
_ فَرق=  توفیر
_ فَرق- دَشتَن=  توفیر داشتن
_ پِه-چیک=  تیپا
_ تیر- تو-دئن=  تیرانداختن
_ گولی-له=  تیله
_ گولی-له بازی=  تیله بازی
_ ثبت گودئن=  ثبت کردن
_ جَه=  جا/مکان
_ جی-گه=  جا(رختخواب)
_ جَه-دَکَتَن=  جاافتادن
_ جَه-دَکَته=  جا افتاده
_ جَه- تو-دئن=  جاانداختن
_ رخته-خو-وارگَنئین=  جا انداختن
_ جَه-پَه=  جای پا
_ یک-که-خوردئن=  جاخوردن
_ جا- دئن=  جادادن
_ سوپول=  جاروکش
_ شو-بَرار-زَن=   جاری

 

یک پاسخ ارائه کنید