لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی39

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

بیدوق-بیرَق= درفش

_ دَبه- گیتئن=  دَبه درآوردن (به بهانه ای معامله را مورد تردید قرار دادن)
_ دَاغوله- گیتئن=  دَبه در آوردن
_ کوچَ لاکوی=  دختر بچه
_ دیراز=  دراز
_ دیراز- کَشئن=  دراز کشیدن
_ وَر-دَکَتئن=  درافتادن (باکسی)
_ سورایه-دار=  دربان
_ پیله-دَر=  دربزرگ
_ دَربَس=  دربست
_ فوتو-سَن=  درخشیدن
_ روت=  آن چه ته نشین می شود
_ شوکوم- دَرد=  دردَدل
_ سَر-درد=  دردسر
_ دَرد- گودئن=  درد کردن
_ دَرد-گیتئن=  درد گرفتن
_ دَرد- کَشئن=  دردکشیدن
_ گیرفتار=  دردمند
_ دَره- دیگ=  سرپوش
_ دَر-شوئن=  دَررفتن/گریختن
_ دَر-روْ=  مسیر باز
_ دَر- زئن=  درزدن
_ دو-روس=  دُرست
_ دو-روس- گودئن=  درست کردن
_ درس-دئَن=  درس دادن
_ پیل- دَنه=  دُرشت
_ بیدوق=  بیرق(درفش)

یک پاسخ ارائه کنید