لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی4

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

وَنگ= گریه

_ دَخوشتَن= خشکیدن
_پیله مار= مادربزرگ
_پیله پئر= پدربزرگ
_عروس مار= مادرعروس
_عروس پئر= پدر عروس
_داماد مار= مادر داماد
_داماد پئر= پدر داماد
_زن مار= مادرزن
_زن پئر= پدر زن
_مومای= مامای محلی
_زاک ویگیر= ماما
_واش= گیاه وحشی
_داله گردن= گردن باریک
_تَشکه= گِره
_وَنگ= گریه
_زرخ=گزنده/ تلخ مَزه
_ پیله چیکال= گشاده دست
_ گولی بند= گردنبند
_ برفه گوده= گلوله برف
_ چیشنَک= گنجشک
_ پامادور= گوجه فرنگی
_ گنجه گْو= گوزن
_کَش- کنار= گوشه کنار
سیفتال کَمَر= کمر باریک

یک پاسخ ارائه کنید