لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی47

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موچی= روبوسی

_ رِفَق=  رفیق
_ کَل کَلی=  رقابت
_ کَل کَلی – دَشتَن=  رقابت داشتن
_ کَل کَلی- گودَن=  رقابت کردن
_ رَقَصی=  رقص
_ رَقصْ- گودَن=  رقص کردن
_ اَوْ- کی=  رقیق
_ فوتولَه- گودَن=  رَم دان
_ قُوَت داشتن=  رَمَق داشتن
_ فوتوله- بوئن=  رَم کردن
_ رَنگ-بَپَرسْه=  رنگ پریده
_ رنگ- شُن=  رنگ پس دادن
_ رنگ-گودَن=  رنگ کردن
_ اَلوُن=  رنگی
_ دیم=  صورت/ رو
_ رَوُن=  روان
_ سَره-دَن=  روان کردن(در مورد آب)
_ شَمَد=  روانداز(پتو/لحاف)
_ شُن=  روانه شدن
_ سَره-دئن=  روانه کردن
_ روبه رو- بُئن=  روبه رو شدن
_ روبه رو گودَن=  روبه رو کردن
_ موچی=  روبوسی
_ موچی-زئن=  روبوسی کردن
_ رو- دَن=  رو دادن
_ رو-خونه=  رودخانه
_ رودیل=  رودَل
_ دیرازه- روده=  روده دراز(پُرگو)
_ سولَخ=  سوراخ/ روزنه
_ لی- جو-نه-ی=  روزن طاق/ دریچه ای به شیروانی
_ دَس-مَل=  روسری

 

یک پاسخ ارائه کنید