لغتی که در زبان گیلکی مفهوم فیک و تقلبی بودن چیزی را می‌رساند

⚡️ در زبان گیلکی برای بیان مفهوم «فیک و تقلبی بودن» چیزی از کلمه «شال/شائال» استفاده می‌شود؛ معمولا مورد توصیف شده، شباهت ظاهری با مفهومی دارد که بعد از «شال» قرار می‌گیرد اما ذاتا متفاوت است.

🔰 چند مثال:

🔵 شال میری/ شال مرگی= مردن تقلبی، خود را به مردن زدن

🔵 شائال خاوه= خود را به خواب زدن، خواب ساختگی

🔵 شال تسبیح/ شال مرخه= گیاهی با دانه هایی شبیه دانه‌های تسبیح که در کنار نهرها می‌روید

🔵 شال اشکم= مقداری غذا که رفع گرسنگی موقت کند

🔵 شال ویلاج= بارانی که از چند قطره تجاوز نکند

🔵 شال پینیک= وصله ناجور، نچسب

🔵 شال جعفری= گیاهی غیر خوراکی شبیه جعفری

🔵 شال انجیل= نوعی انجیر غیر خوراکی

💡 همانطور که گیلکی‌زبانان در گذشته با این واژه مفهوم تقلبی بودن موارد مختلف را ساخته‌اند امروزه هم می‌توان در گیلکی از این واژه برای ساخت موارد جدید الظهور بهره گرفت.

یک پاسخ ارائه کنید