لَسمُه

ایمسال

داران ِ خال

لَسمُه بوکودِه

جه هچچی ناوَردَن !

 

واگردان فارسی :

 

امسال

شاخه های درختان

خمیده اند

از بی بار و بری !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید