مسافر تاریخ

کتاب پیشِ‌ رو خاطرات عزیز طویلی، پژوهشگر و نویسنده گیلانی است که از دو جنبه اهمیت دارد؛ از سویی وی به‌ عنوان یک کهنه‌سرباز، فراز و فرود بخشی از تاریخ معاصر ایران را در نوردیده است و از سویی دیگر در قامت یک پژوهشگر، تاریخ جامع بندر انزلی را به نگارش در آورده و تجربه سترگی را پشت سر گذاشته است. این کتاب که در 35 فصل تنظیم شده است، به مرور زندگی، فعالیت های شغلی، اجتماعی و پژوهشی این چهره فرهنگی گیلان می‌پردازد.

پدیدآورنده “میر عمادالدّین فیاضی”

یک پاسخ ارائه کنید