مِه قبر ِ سنگ

مِه زینده بانی

مِه قبر ِ سنگ َ

چأکودان درَم

ایکلَمه ، ایکلَمه !

 

واگردان فارسی :

 

در حیات ام

دارم می سازم

سنگ قبرم را

کلمه به کلمه !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید