نارفیق

تره رفاقت حالی بو!

که حقه ناحق بوکودی

ناکسانه حلق دوکودی

خلقه کولایه اوسادی

تی آبرویه فوکودی

تره رفاقت حالی بو؟

 

برگردان:

رفاقت حالیَ ت بود!

که حق را ناحق کردی

در حلق ناکسان ریختی

کلاه خلق را برداشتی

آبروی خودت را بردی

رفاقت حالی ت بود؟

یک پاسخ ارائه کنید