بی بیشته خروس بوبوم
تی کم محلی واسی

دانی!

می دیل خوشه که مجنونم
تی لیلی کردکارانه خانی

 

برگردان:

مثل خروس سرخ کرده شده ام
برای بی اعتنایی َت
می دانی!
دلم خوش است که مجنونم
به خاطر رفتار چون لیلی َت

یک پاسخ ارائه کنید