نویشتن (نوشتن) nəvishtən

صرف فعل گیلکی نویشتن/ فارسی نوشتن

 

¤ ماضی ساده (نوشتم، نوشتی، نوشت، …)

 مثبت : بنویشتم، بنویشتی، بنویشت، بنویشتیم، بنویشتین، بنویشتن

 منفی : ننویشتم، ننویشتی، ننویشت، ننویشتیم، ننویشتین، ننویشتن

———————————

¤ ماضی نقلی (نوشته) » بنویشته bənvishte

———————————

¤ ماضی بعید (نوشته بۊدم، …)

مثبت : بنویشته بؤم، بنویشته بی، بنویشته بؤ، بنویشته بیم، بنویشته بین، بنویشته بؤن

منفی : ننویشته بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (نوشته باشم …)

مثبت : بنویشته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : ننویشته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌نوشتم، …)

 مثبت : نویشتم، نویشتی، نویشت، نویشتیم، نویشتین، نویشتن

 منفی : ننویشتم، ننویشتی، ننویشت، ننویشتیم، ننویشتین، ننویشتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌نوشتم، …)

مثبت : نویشته دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : نویشته دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌نویسم، …)

 مثبت : نویشته درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : نویشته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌نویسم،، …)

 مثبت : نویسنم، نویسنی، نویسنه، نویسنیم، نویسنین، نویسنن

 منفی : ننویسنم، ننویسنی، ننویسنه، ننویسنیم، ننویسنین، ننویسنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بنویسم، …)

 مثبت : بنویسم، بنویسی، بنویسه، بنویسیم، بنویسین، بنویسن

 منفی : ننویسم، ننویسی، ننویسه، ننویسیم، ننویسین، ننویسن

———————————

¤ فعل امر  : بنویس bə​​​​​nvis
¤ فعل نهی : ننویس nənvis

یک پاسخ ارائه کنید