هایکو 3-1

 

اویرمه/
می فیکر ه کشه
نانم/
چوتؤ وؤت ِدوچوک واچوک ِجا با جیویزم.

برگردان :

گمم/ در اغوش اندیشه ام/ نمیدانم/ چگونه ازشبکه های متن باید رها شوم.

یک پاسخ ارائه کنید