هایکو 6-2

دوبارده
سینه ابا درم
سورخ ِقزل الا تی تره مستان ِ وخته.*

برگردان :

دوباره / دارم اب تنی می کنم
زمان ِحرکات مستانه ی قزل الای سرخ است.
*با بینامتنی از بهرام قبادی از فیلم: زمان مستی اسبها

یک پاسخ ارائه کنید