هدأن (دادن) Hada’n

صرف فعل گیلکی هدأن/ فارسی “دادن چیزی نه کسی”

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (دادم …)

 مثبت : هدأم  هدأی  هدأ هدأیم هدأین هدأن

 منفی : ندأم  ندأی  ندأ  ندأیم  ندأین  ندأن

———————————

¤ ماضی نقلی (داده) »  هدئه

———————————

¤ ماضی استمراری (می دادم …)

 مثبت :  هدأم   هدأی  هدأ  هدأیم  هدأین   هدأن

منفی :  ندأم   ندأی   ندأ   ندأیم   ندأین   ندأن

———————————

¤ ماضی بعید (داده بودم …)

مثبت : هدأ بؤم /  هدأ بی  / هدأ بؤ /  هدأ بیم /  هدأ بین /  هدأ بؤن

منفی : ندأ بؤم /  ندأ بی  / ندأ بؤ /  ندأ بیم /  ندأ بین /  ندأ بؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می دادم …)

مثبت : هدأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : هدأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می دادم …)

 مثبت : هدأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : هدأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (داده باشم …)

مثبت : هدأ بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

منفی : ندأ بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

———————————

¤ مضارع اخباری (میدم …)

 مثبت : هدنم  (hadenem)  هدنی   هدنه    هدنیم  هدنین   هدنن

 منفی : ندنم  ندنی  ندنه  ندنیم  ندنین ندنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بدم …)

 مثبت : هدم  هدی  هده  هدیم  هدین هدن

 منفی : ندم  ندی  نده  ندیم  ندین ندن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میدم …)

 مثبت : هدأ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : هدأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  هدی  hadi  (بده)
¤ فعل نهی :  ندی  nadi (نده)

یک پاسخ ارائه کنید