واژه ها

گاهی واژه ،

 

               با من قهر می کند

گاهی من ،

             از سوژه فرار می کنم

گاهی موریانه ،

                 معنا می جود

گاهی برگ زیتون ،

                       در دهان گرگ بال بال می زند

                       و صلح از چشمان تو اشک می ریزد

گاهی به انتظار معجزه ،

                             در کنا روز

                             روی نیمکت رویا لم می دهم

گاهی دیوانه می شوم

                           و ثانیه به ثانیه روز را له می کنم

                           که به شب برسم

                           تا بی قراری ام

                           در آشتی واژه ها با من

                                                       قرار گیرد

گاهی چرت و پرت می گوییم

گاهی ،

       بخاطر همین چرت و پرت ها

                                            جایزه هم می گیرم

گاهی تیغ ممیز ،

                       شعرم را مجروح می کند

گاهی با شعر مجروح

                         از انقلاب تا پیروزی

                         از زخم شکست می گویم

گاهی عفونت زخم ،

                          نایم را می گیرد

و چقدر خوب بود

همیشه ،

         با تاکسی می شد به انقلاب رسید .

 

یک پاسخ ارائه کنید