ورسأن (بلند شدن) Varesan

صرف فعل گیلکی : ورسأن/ فارسی : بلند شدن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (بلند شدم …)

 مثبت : ورسأم (varesam)  ورسأی  ورسأ  ورسأیم  ورسأین  ورسأن

 منفی : ونرسأم (vanersam)  ونرسأی  ونرسأ  ونرسأیم  ونرسأین  ونرسأن

———————————

¤ ماضی نقلی (بلند شده) » ورسئه

———————————

¤ ماضی بعید (بلند شده بودم …)

مثبت : ورسأ بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : ونرسأ بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (بلند شده باشم …)

مثبت : ورسأ بۊم/  ببی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : ونرسأ بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (بلند میشدم …)

 مثبت : ورسأم  ورسأی  ورسأ  ورسأیم  ورسأین  ورسأن

 منفی : ونرسأم  ونرسأی  ونرسأ  ونرسأیم  ونرسأین  ونرسأن

———————————

¤ ماضی تمنایی (بلند میشدم …)

 مثبت : ورسأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : ورسأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : ونرسأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم بلند میشدم …)

مثبت : ورسأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : ورسأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (بلند میشم …)

 مثبت : ورسنم (varesenəm)  ورسنی  ورسنه  ورسنیم  ورسنین  ورسنن

 منفی : ونرسنم (vanersenəm)  ونرسنی  ونرسنه  ونرسنیم  ونرسنین  ونرسنن

 ———————————

¤ مضارع التزامی (بلند بشم …)

 مثبت : ورسم (varesəm)  ورسی  ورسه  ورسیم  ورسین  ورسن

 منفی : ونرسم (vanersəm) ونرسی  ونرسه  ونرسیم  ونرسین  ونرسن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم بلند میشم …)

 مثبت : ورسأ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : ورسأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بلند شو  (ورس)
¤ فعل نهی :  بلند نشو  (ونرس)

 

یک پاسخ ارائه کنید