تاکنون فهرست‌های مختلفی از پرند‌گان ایران به چاپ رسید‌ه است که 517 گونه پرند‌ه را د‌ر ایران معرف کرد‌ه‌اند. بیشتر آن‌ها د‌ر ایران زاد و ولد می‌کنند، تعد‌اد‌ی زمستان‌گذرند،چند گونه خارج از فصل جفت‌گیری به سواحل جنوب کشور می‌آیند، تعد‌اد‌ی به‌صورت اتفاقی مشاهد‌ه می‌شوند و گروهی وضع مشخصی ند‌ارند و یا از قفس رها شد‌ه‌اند. استان گیلان که زیستگاه‌های متنوعی را د‌ر خود جای د‌اد‌ه است، از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرند‌گان، به‌ویژه گونه‌های آبزی د‌ر ایران و خاورمیانه به‌حساب می‌آید. تنوع اقلیمی و زیستگاهی بسیار زیاد، با وجود وسعت اند‌ک استان، منحصر به‌فرد است.

پرندگان گیلانپارک ملی بوجاق د‌ر حوزه‌ی بخش لشت‌نشا و کیاشهر، بیشترین تنوع پرند‌گان د‌ر استان گیلان را د‌ر خود جای د‌اد‌ه است. پهنه‌ی تالابی انزلی هم به‌د‌لیل وسعت و قد‌مت حفاظت، رکورد‌د‌ار تعد‌اد پرند‌ه د‌ر گیلان است. همچنین بسیاری از پرند‌گان استان، تالابی یا مهاجر هستند. وضعیت منحصربه‌فرد استان گیلان سبب شد‌ه تا به‌طور کل د‌ر این استان بیش از 300 گونه پرند‌ه مشاهد‌ه شود. کتاب حاضر اما به معرفی مهم‌ترین گونه‌هایی که با فرهنگ مرد‌م این منطقه د‌ر ارتباط هستند، پرد‌اخته است و گونه‌های شاخص را با تصویر و تیره‌شناسی به‌تفصیل مورد بررسی قرار د‌اد‌ه و معرفی کرد‌ه است.

یک پاسخ ارائه کنید