پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری

نگارنده در این اثر، الگوهای نظری مهم، کاربردی و معتبری که تاکنون به عنوان نظریه، در قلمرو موضوع پویش و تکاپوی شهرنشینی و الگوهای نظام شهری مطرح شده است را مورد نقد و بررسی و تحلیل ساختاری قرارداده است. مطالب کتاب در سه فصل تدوین شده که در فصل نخست، نقش مازاد اقتصادی از دیدگاه اقتصاد سیاسی در پیدایش شهر و انقلاب شهری دیده شده و پویش شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با یکدیگر مقایسه شده است. در فصل دوم الگوهای نظری اصلی نظام شهری معرفی شده و مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. در فصل سوم نیز نظام شهری در عصر جهانی شدن مورد توجه قرارگرفته است. در این فصل نشان داده شده که مؤلفه‌های جدید در عرصه انقلاب تکنولوژیکی و جنبش‌های اجتماعی نوین چه تأثیری در ساخت قدرت اجتماعی و سیاسی شهرها داشته است.

یک پاسخ ارائه کنید