پیله برفی سال

این کتاب که توسط نشر گیلکان منتشر شده، دارای دوازده داستان کوتاه گیلکی است که پیش از این در شماره‌های مختلف دوماه‌نامه گیله‌وا (چاپ رشت) چاپ شده بودند. عنوان کتاب برگرفته از عنوان یکی از همین دوازده داستان است: پیله برفی سال.
داستان‌های این کتاب، روی پیچیده‌گی های درونی آدم‌های هر قصه، با استفاده از توانایی های شگرف زبان گیلکی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

این هم عنوان داستان‌های کتاب: پاپاپلنگی، ایتا شاخه گل محمدی،
هجری قمری، کُلشکن، پیله برفی سال، مینا، پالتو، پروانه، کج کلاه خان، پنبه رسه، باقلاباغ مترس و تی دستا مرا فادن.

یک پاسخ ارائه کنید