چهار فعل پیشوندی در زبان گیلکی که تقریبا مفهومی مشابه دارند!

چارته پیشوندی فعل که تقریبا گیلکی دل یته مفهوم دأرن:

✔️ دپارسن /də.pārəsən/
(ف: آوار شدن)

✔️ فوسوسن /fu.susən/
(ف: فروریختن)

✔️ دکلسن /də.kələsən/
(ف: ریختن)

✔️ فگردسن /fə.gərdəsən/
(ف: واژگون شدن)

 

🔰 چندته مثال:
🔵 وی خؤنه «دپارسه بؤ».
(=خونه‌اش آوار شده بود.)

🔵 کؤنه کندوج پرسال «فوسوس».
(=کندوج قدیمی پارسال فروریخت.)

🔵 دیشؤو تورِ وا بگنسه دیوار «دکلسه».
(=دیشب گردباد زده دیوار ریخته.)

🔵 دیس «فگردس» اسکانشان چئل‌چیله بؤبؤن.
(=دیس افتاد استکانها چهل تیکه شدن.)

یک پاسخ ارائه کنید