چین ِ دئوار

چه ر ِ نَگَم

آخ

چین ِ دئوار ِ پایه ئن

مِه کؤل ِ سر نَهَه

 

واگردان فارسی :

 

چرا نگویم

آخ

پایه های دیوار چین

برشانه های من بنا شده است

 

 

یک پاسخ ارائه کنید