کاریگیلماتور – 13

خومار ِ مائی ناجه بؤ ، کاشکی آو چن در صدی اَ لَکُل بداشتابه !

واگردان فارسی :

 

ماهی خمار آرزوی اش بود ، ایکاش آب چند در صد الکل داشت !

 

یک پاسخ ارائه کنید