کاریگیلماتور – 16

هر وخت خَیَم سرگرمَ بَم ، آفتاو ِ جیر نیشینم .

واگردان فارسی :

هر وقت می خواهم سر گرم شوم ، زیر آفتاب می نشینم .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید