کاریگیلماتور – 33

وختی مِه دیلا آتش بیگیفت ، به آتش نیشانی زنگ بزأم .

واگردان فارسی :

 

وقتی دل ام آتش گرفت ، به آتش نشانی زنگ زدم .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید