کاریگیلماتور – 39

زردِ پوستان اگر یاراقان بیگیرید ، مالوم نیبه .

 

واگردان فارسی :

 

زرد پوستان اگر یرقان بگیرند ، معلوم نمی شود.

 

یک پاسخ ارائه کنید