کاریگیلماتور – 43

زوان ِ زخم ، پاماد مالَستن اَمرَ خُب نیبه .

 

واگردان فارسی :

 

زخم زبان ، با مالیدن پماد خوب نمی شود .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید