کاریگیلماتور – 48

وختی جه مِه دَس کاری بَر نایه ، جه مِه پا کومک فاگیرم .

واگردان فارسی :

 

وقتی از دست من کاری بر نمی آید،از پای ام کمک می گیرم.

 

 

یک پاسخ ارائه کنید