کاریگیلماتور- 74

دانشجو وختی مؤتاد ببؤست ، واحد عملی اوساد !

واگردان فارسی :

 

دانشجو وقتی معتاد شد ، واحد عملی برداشت !

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید