کاسه کولی

مِه یارا من دئنم ، کاسه کولی یه

ایتا پــِرهان دوکوده ، گول گولی یه

مِــه یار مـایه ، اونـه ماره دسه جَه

مِه اوقاتا دِنی ، تورشه خولی یه !

 

واگردان به فارسی :

 

یارم را می بینم که مثل بچه ماهی سفید و روشن است

پیراهنی پوشیده که گُلدار است

یارم از خوبی به ماه می ماند ، اما از دست مادرش

اوقات من ، مثل آلوچه ترش است !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید