کَشکَره

خادَن نوا

یارانَه بئس فاگیریم

بیهینیم مورغ و آغوز

کوپنه روغن و قند و شکره …

بازینی هرچی تانی تِه ره بخان

بوگو مِیمانه بایه !


واگردان فارسی :


زاغچه

آواز نخوان

بگذار یارانه را بگیریم

مرغ و گردو بخریم

کوپن روغن و قند و شکر را …

بعداز آن هرچه می توانی برای خودت بخوان

بگو که مهمان بیاید !


* در باور عامیانه ی مردم گیلان ، بر این باورند که اگر زاغچه آواز بخواند مهمان از راه می رسد .

کَشکَره

خادَن نوا

یارانَه بئس فاگیریم

بیهینیم مورغ و آغوز

کوپنه روغن و قند و شکره …

بازینی هرچی تانی تِه ره بخان

بوگو مِیمانه بایه !


واگردان فارسی :


زاغچه

آواز نخوان

بگذار یارانه را بگیریم

مرغ و گردو بخریم

کوپن روغن و قند و شکر را …

بعداز آن هرچه می توانی برای خودت بخوان

بگو که مهمان بیاید !


* در باور عامیانه ی مردم گیلان ، بر این باورند که اگر زاغچه آواز بخواند مهمان از راه می رسد .

 

یک پاسخ ارائه کنید