با دیدنت دلم شده بی اختیار، مست
با بودنت مرا به بهاران چه کار هست؟

رفتم به دشت صید کنم، پلک تا زدم
دیدم کمان شکست و به لطفت شکار جست

دنیا شبیه بازی دوران کودکی ست
گنجشک پر، کلاغ پر و، روزگار؟ پست!

اما برای من تو شبیه کبوتری
آنکه از این زمانه ی بی اعتبار، رست

باید برای وصل تو از او مدد گرفت
باید گشود از ته دل، سمت یار، دست

 

 

یک پاسخ ارائه کنید