کلمات 1

کلمات

به آدرس درست

در خیابان فرود آمده‌اند

از لهجه‌ی امروزی آنها

                            پیداست

اما

شعبده‌ای

خطوط عابر پیاده را

                        محو کرده است

و جدول

بر نظم هندسی‌اش مستقر نیست

متقاطع عمل می‌کند

کلمات

خاکریز به خاکریز

جمله‌های تازه می‌سازند

” الا کلنگ ” 

نیمی از زمین

با خمیازه‌ای بیدار می‌شود

نیمی دیگر

با دهن دره‌ای

                غرق در خواب .

خورشید

با دانایی زمین

الاکلنگ  می‌کند .

یک پاسخ ارائه کنید