کندن /kəndən

 صرف فعل گیلکی کندن

 

¤ ماضی ساده (کندم، کندی، کند، …)

 مثبت : بکندم، بکندی، بکند، بکندیم، بکندین، بکندن

 منفی : نکندم، نکندی، نکند، نکندیم، نکندین، نکندن

———————————

¤ ماضی نقلی (کنده) » بکنده /bəkəndə/

———————————

¤ ماضی بعید (کنده بودم، …)

مثبت : بکنده‌بؤم، بکنده‌بی، بکنده‌بؤ، بکنده‌بیم، بکنده‌بین، بکنده‌بؤن

منفی : نکنده  بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (کنده باشم …)

مثبت : بکنده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نکنده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌کندم، …)

 مثبت : کندم، کندی، کند، کندیم، کندین، کندن

 منفی : نکندم، نکندی، نکند، نکندیم، نکندین، نکندن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌کندم، …)

 مثبت : کنده نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : کنده ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : نکنده نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌کندم، …)

مثبت : کنده دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : کنده دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌کَنم، …)

 مثبت : کنده درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : کنده دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌کَنم، …)

 مثبت : کنم /kənəm/، کنی، کنه، کنیم، کنین، کنن

 منفی : نکنم، نکنی، نکنه، نکنیم، نکنین، نکنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بکَنم، …)

 مثبت : بکنم، بکنی، بکنه، بکنیم، بکنین، بکنن

 منفی : نکنم، نکنی، نکنه، نکنیم، نکنین، نکنن

———————————

¤ فعل امر  : بکن bəkən
¤ فعل نهی : نکن

یک پاسخ ارائه کنید