کوبود

باغچه مئن

مِه دسانَ بکاشتم

سبزابِه

کوبودَ بؤست

 

واگردان فارسی :

 

درون باغچه

دست های ام را کاشتم

سبز شود

کبود شد

 

یک پاسخ ارائه کنید