کوله پوشتی

نازینی یار

بییا مِه درد ِ کوله پوشتی ی َ

مِه دیل ِ کؤل ِ جأ

اوسان

 

واگردان فارسی :

 

نازنین یار

بیا کولباره ی دردم را

از دوش دل ام

بردار

 

یک پاسخ ارائه کنید